สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลก เมื่อ 6 พ.ค.64 เวลา 05.30 น. เพิ่มเป็น 155,786,938 ราย เสียชีวิต 3,254,422 คน และรักษาหายแล้ว 133,178,142 ราย โดยประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐฯ ติดเชื้อ 33,313,190 ราย (เสียชีวิต 593,088 คน) อินเดีย ติดเชื้อ 21,070,852 ราย (เสียชีวิต 230,151 คน) และบราซิล ติดเชื้อ 14,930,183 ราย (เสียชีวิต 414,399 คน)

NUG ประกาศจัดตั้งกองกำลังป้องกันประชาชนเพื่อต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมา
สนข.Reuters รายงานเมื่อ 5 พ.ค.64 ว่า รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (NUG) ซึ่งเป็นรัฐบาลคู่ขนานที่ตั้งโดยคณะกรรมการรัฐสภา (CRPH) ของเมียนมา ประกาศจัดตั้งกองกำลังป้องกันประชาชน (People Defence Force-PDF) อย่างเป็นทางการ เมื่อ 5 พ.ค.64 เพื่อต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาภายใต้สภาบริหารแห่งรัฐ (SAC) และคุ้มครองความปลอดภัยให้กับประชาชนเมียนมาที่เข้าร่วมการชุมนุมของกลุ่มที่ใช้แนวทางขัดขืนอย่างสงบ (CDM) ทั้งนี้ NUG มุ่งหมายให้กองกำลัง PDF เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพสหภาพสหพันธรัฐ (Federal Union Army) ร่วมกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ ภายใต้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ NUG ร่างขึ้นเพื่อใช้แทนรัฐธรรมนูญเมียนมาปี 2551 ที่กองทัพเป็นผู้ร่าง

เกาหลีใต้ระบุวัคซีน COVID-19 ของบริษัท Pfizer-BioNTech และ AstraZeneca มีประสิทธิภาพสูง
สนข.Reuters รายงานเมื่อ 5 พ.ค.64 ว่า สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคของเกาหลีใต้ (KDCA) เผยแพร่ผลการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีน COVID-19 ว่า วัคซีนของบริษัท Pfizer-BioNTech มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อร้อยละ 89.7 ในห้วงเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ หลังจากได้รับวัคซีนเข็มแรก ขณะที่วัคซีนของบริษัท AstraZeneca มีประสิทธิภาพร้อยละ 86.0 ซึ่งเป็นผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 3.5 ล้านคน มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สรุปได้ว่า วัคซีนทั้งสองตัวมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อ COVID-19 สูงตั้งแต่เข็มแรก และควรฉีดเข็มที่สองตามกำหนดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน ขณะที่อาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน อาทิ ลิ่มเลือดอุดตัน มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก และส่วนใหญ่สามารถรักษาหาย ทั้งนี้ ในปัจจุบันชาวเกาหลีใต้ร้อยละ 6.7 ของประชากรประมาณ 52 ล้านคน ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว โดยรัฐบาลมีเป้าหมายจะฉีดให้ได้ร้อยละ 70 ภายใน ก.ย.64 และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ภายใน พ.ย.64

[ สถานการณ์ทั้งหมด ]